GRADES.

KATA DU GOJU-RYU

virgialex@skynet.be

GRADES : 10e Kyu ( Blanc)

KIHON : Uke - Zuki- Geri- Dachi / Dachi Kata

KATA : Takiyoku Jodan

BUNKAI : No Bunkai

YAKSUKU KUMITE : No Yaksuku Kumite

JIYU KUMITE : No Jiyu Kumite

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 3 mois

----------------------------------------------------------------

GRADES : 9e Kyu ( Jaune)

KIHON : Uke - Zuki- Geri- Dachi / Uke Kata

KATA : Takiyoku Chudan

BUNKAI : No Bunkai

YAKSUKU KUMITE : No Yaksuku Kumite

JIYU KUMITE : No Jiyu Kumite

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 6 mois

------------------------------------------------------------------

GRADES : 8e et 7e Kyu (Orange)

KIHON : Kihon Ido Ichi / Zuki Kata

KATA : Takiyoku Gedan - Gekisai dai Ichi

BUNKAI : Taikyuku Jodan, Taikyoku chudan

YAKSUKU KUMITE : Kihon Kumite Ichi

JIYU KUMITE : 1 round de 2 minutes

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 9 mois

-----------------------------------------------------------------

 

GRADES : 6e et 5e Kyu (Verte)

KIHON : Kihon Idon Ichi / Geri Kata

KATA : Takiyoku kake Uke - Gekisaidai Ni - Saifa - Sanchin

BUNKAI : Takiyoku Gedan - Taikyoku Kake Uke

YAKSUKU KUMITE : Ippon Kumite - Sanbon Kumite

JIYU KUMITE : 3 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 9 mois

-------------------------------------------------------------------

 

GRADES : 4e Kyu (Bleu)

KIHON : Kihon Ido Ichi / Kihon Ido Ni premier partie

KATA : Taikyoku mawashi uke - Sanchin - Saifa

BUNKAI : Taikyoku mawashi uke

YAKSUKU KUMITE : Ippon Kumite - Kihon Kumite Ni

JIYU KUMITE : 4 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 6 mois

-----------------------------------------------------------------

GRADES : 3e Kyu (Marron)

KIHON : Kihon Ido Ni

KATA : Sanchin - Seiyunchin

BUNKAI : Gekisaidai Ni

YAKSUKU KUMITE : Yohon Kumite

JIYU KUMITE : 4 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 6 mois

------------------------------------------------------------------

GRADES : 2e Kyu (Marron+ 1 Barette)

KIHON : Shiho Ido - Kihon Ido Ni

KATA : Sanchin - Shisochin

BUNKAI : Gekisaidai 1 et 2

YAKSUKU KUMITE: Yohon Kumite- Nekoashi dachi Kumite

JIYU KUMITE : 5 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE: 6 mois

------------------------------------------------------------------

GRADES : 1e Kyu (Marron+2 Barette)

KIHON : Shiho Ido - Kihon Ido Ni

KATA : Sanchin - Sansiryu

BUNKAI : Gekisaidai 1 et 2

YAKSUKU KUMITE : Ippon Kumite

JIYU KUMITE : 6 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 12 mois

-------------------------------------------------------------------

GRADES: 1e Dan (Noire)

KIHON : Kihon Ido Ni - Renzuku Doza - Kihon FBK

KATA : Sanchin - Seiyunchin - Saifa - Sansiryu - Shisochin - Tensho

BUNKAI : Saifa ou Seiyunchin

YAKSUKU KUMITE : Nanahan Kumite - Ippon Kumite

JIYU KUMITE : 8 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 2 Ans

-----------------------------------------------------------------

GRADES : 2e Dan (Noire)

KIHON : Kihon Ido Ni Nekoashi Dachi - Renzuku Doza - Kihon FBK

KATA : Sanchin - Seiyunchin - Saifa - Sansiryu - Shisochin - Tensho - Sepai

BUNKAI : Seiyunchin ou Shisochin

YAKSUKU KUMITE : Gohon Kumite

JIYU KUMITE : 10 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUE : 3 Ans

-------------------------------------------------------------------------

GRADES : 3e Dan (Noire)

KIHON : Happo Ido - Oyo Ido

KATA : Sanchin - Seiyunchin - Saifa - Sansiryu - Shisochin - Tensho - Seipai - Seisan

BUNKAI : Seipai

YAKSUKU KUMITE : Roppon Kumite - Kakomi Kumite

JIYU KUMITE : 15 Rounds

MINIMUM TEMPS DE PRATIQUe : 4 Ans

 

  • ... 10e DAN